Ahlbacher Mundart A - C

A

Ache = Auge

Abbel = Apfel

Ajermengsel = Rühreier

Amer = Eimer

Ärbel = Kartoffel

Auer = Uhr

B

Baamskäll = großer starker Mann

Backes = Backhaus/Backstube

Backowe = Backofen

Badsch = Schlamm

Bafimm = Parfüm

Basdor = Pfarrer

Bääg = Berg

Bam = Baum

Bauet = Barbera

Beem = Bäume

Beizei = früh

Bejer = Bier

Birschdebenner = schlitzohriger Mensch

Blaib laie = liegen bleiben

Bload = Blatt

Bloose Gelafe = Blasen gelaufen

Bloud = Blut

Bloume = Blumen

Blerrer = Blätter

Blitzebloo = Blaues (Auge)

Bobajer = Papier

Bodelmees = Bartholomäustag

Bodder = Butter

Boj = Gebäude (Haus)

Boonerwax = Polierwachs

Bollesje = Gefängniss

Boon = Baden

Bragge = Mischlingshund

Bretche = Brötchen

Bretche glive = Brötchen rund machen

Burm = Boden

Burn = Brunnen

Buxe = Hosen

Bitt = Wanne

Bix = Dose

C